สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

ผลงานวิจัยทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับการรังวัดตำแหน่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุก ๆ ศาสตร์ ทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ เกษตรกรรม โดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์เชิงตำแหน่งในการวิเคราะห์/อธิบาย ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ธรรมชาติ หรือผลของการกระทำโดยมนุษย์ ซึ่งเทคโนโลยี ดังเช่น GNSS (Global Navigation Satellite System) , Digital Photogrammetry , Surveying , Remote Sensing , GIS (Geographic Information System) , GI Science (Geographic Information Science) ล้วนต้องอาศัยความรู้พื้นฐานสำคัญมาก ๆ เกี่ยวกับการรังวัดอ้างอิงทางตำแหน่งทั้งสิ้น ผลงานวิจัยนี้ เป็นผลงานของทั้งคณาจารย์ นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางด้านวิศวกรรมสำรวจที่ได้มีการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของทางภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อจะเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางธรรมชาติที่สำคัญ ๆ กับงานวิศวกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจได้นำไปเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไป