ระบบให้บริการข้อมูลการประมวลผลอัตโนมัติจากดาวเทียม SV Service

 

เพื่อแสดงให้เห็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และองค์กรของรัฐ (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) ในการให้บริการข้อมูลพื้นฐานจากเทคโนโลยีภาครัฐ ไปสู่การวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงกับประชาชนทั่วไป และประโยชน์ในการวิจัยต่อยอดให้เกิด องค์ความรู้ใหม่ เครื่องมืออำนวยความสะดวกใหม่ ๆ ให้กับส่วนงานอื่น ได้สามารถใช้เทคโนโลยีทันสมัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จึงพัฒนาเว็บไซด์บริการข้อมูลการประมวลผลอัตโนมัติจากดาวเทียมขึ้น และหวังว่าจะเป็นการเผยแพร่ให้เกิดการใช้งานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจต่อไป....

เว็บไซด์....