ผลงานรางวัลชมเชยการประกวดโครงการ PIXEL สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

"จากประสบการณ์ที่พวกเราได้นำความรู้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับ Remote Sensing และการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใช้วิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม ในการแก้ปัญหาการติดตามการขยายตัวของเมืองและคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ ซึ่งผลการแข่งขันพวกเราได้รับรางวัลชมเชย ทำให้พวกเรารู้สึกเกิดแรงบันดาลใจและเป็นแรงผลักดันเพื่อที่จะนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสำรวจฯ มาพัฒนาประเทศชาติต่อไป"