การก่อสร้างอย่างยั่งยืน

หนังสือ การก่อสร้างอย่างยั่งยืน

(Sustainable Construction)

 

ผศ.ดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์

 

"...จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคน โดยเฉพาะ วิศวกรโยธา ซึ่งจะออกไปมีส่วนร่วมในการ พัฒนาส่ิงปลูกสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน ของ ประเทศ ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการ พัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าใจถึงผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ชีวิตในปัจจุบัน จนถึงการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตาม เกณฑ์มาตรฐานของอาคารที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม..."