กิจกรรม 50 ปี ภาควิชา

ประชุมคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี

ในการก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559