วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ

 

แต่งโดย รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์

 

วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ มีเนื้อหาครอบคลุมถึงความรู้พื้นฐานด้านการจัดการโครงการก่อสร้าง องค์กรและการจัดการ
การประมูลงานก่อสร้างและการประมาณราคา สัญญาและรายการข้อกำหนดก่อสร้างการวางแผนและการพัฒนาแผนงาน การทำกำหนดเวลาก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้างการจัดการทรัพยากร เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง และความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจด้านการจัดการโครงการก่อสร้าง เข้าใจถึงหลักการของการจัดการงานก่อสร้างและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามความเหมาะสม