การเกิดสนิมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก: การวิบัติ การประเมิน การป้องกันและการฟื้นฟูสภาพ

 

แต่งโดย รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ


ตำราเรื่อง “การเกิดสนิมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก: การวิบัติ การประเมินการป้องกันและการฟื้นฟูสภาพ” เล่มนี้เป็นตำราสำหรับประกอบการเรียนการสอนวิชา 01203422 ความเสียหายของโครงสร้างและการฟื้นฟูสภาพ ในระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื้อหาของตำราเล่มนี้ได้เรียบเรียงจากหนังสือ และบทความวิชาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศตลอดจนงานวิจัยของผู้เขียนเอง เนื้อหาประกอบไปด้วย สถานการณ์การก่อสร้าง บำรุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ กระบวนการและกลไกการกัดกร่อนของเหล็กเสริม การเสื่อมสภาพของคอนกรีตและการกัดกร่อน
อิทธิพลของการกัดกร่อนของเหล็กเสริมต่อพฤติกรรมของโครงสร้าง การวางแผนบำรุงรักษา การตรวจสอบและการประเมินสภาพ การซ่อมแซม การป้องกัน และการเสริมกำลัง