การออกแบบโครงสร้างสะพานทางหลวง

การออกแบบโครงสร้างสะพานทางหลวง
โดย รศ.ดร. สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์
 
 
หนังสือเล่มนี้เป็นการนำเสนอทฤษฎีโครงสร้างและการประยุกต์ ใช้ออกแบบสะพานหลายลักษณะได้แก่สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานคอนกรีตอัดแรง และสะพานเหล็ก
สาระของหนังสือเล่มนี้ใช้ข้อกำหนดในการออกแบบตามมาตรฐาน AASHTO สำหรับสะพานทางหลวงโดยมีตัวอย่างการออกแบบประกอบ ทั้งนี้วิธีการออกแบบที่แสดงในหนังสือเล่มนี้ให้คำตอบที่ใช้ได้จริงสำหรับปัญหาที่พบบ่อยในการออกแบบสะพาน มีความสมเหตุผลและให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ แต่ทั้งนี้ผู้ออกแบบสะพานควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและเปิดรับวิธีการใหม่ๆเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและวิจัยเพื่อติดตามวิธีการใหม่ๆที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและอาจให้ผลที่ดีกว่าซึ่งจะทำให้วิศวกรสะพานสามารถใช้ความรู้เติมเต็มความรับผิดชอบในการทำงานให้ได้ผลลัพธ์เป็นสะพานทางหลวงสมัยใหม่ที่ปลอดภัยคุ้มค่า เหมาะสมและสวยงาม