หนังสือ คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง

ผู้แต่ง : รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์

จริงหรือที่ว่า “คอนกรีต วัสดุก่อสร้างยอดนิยมนั้น เป็นวัสดุมหัศจรรย์ ราคาถูก แข็งแรงทนทานและใช้งานได้ยาวนาน โดยไม่มีปัญหา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา และทำได้ง่ายจนใครๆก็ทำได้”….. 

คำตอบคือ…ทำให้เป็นอย่างนั้นได้….แต่ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคอนกรีตดีพอ….

หนังสือ คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง นี้ให้ความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจและ ความรู้ขั้นสูง โดยรวบรวมข้อมูลการพัฒนาใหม่ ๆ ทางคอนกรีตวิทยาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งต่างประเทศและในประเทศ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาวะแวดล้อมของไทยซึ่งต่างจากประเทศอื่น   โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุองค์ประกอบสำคัญของคอนกรีต และการพัฒนาโครงสร้างภายใน  สารผสมเพิ่มทางเคมีและแร่ธาตุซึ่งพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ร่วมกับคอนกรีตอย่างแพร่หลาย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคอนกรีตสมัยใหม่ และพัฒนาการซึ่งเป็นฐานความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพคอนกรีต  สมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตในสภาพใช้งานทั้งด้านกำลัง  ความคงทนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การวิบัติและ การเสื่อมสภาพของคอนกรีตลักษณะต่างๆ กลไกและลักษณะที่เกิด ปัญหาที่พบในประเทศไทย และคอนกรีตสมัยใหม่ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะในด้านความคงทนและปัจจัยที่มีผลกระทบ ตลอดจนพัฒนาการคอนกรีตสมัยใหม่และแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต เพื่อเป็นพื้นฐานในการติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆในงานคอนกรีต


พื้นความรู้ ความเข้าใจเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อวิศวกรและผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง มีความสำคัญและมีผลต่อการทำงานและพัฒนาคอนกรีตสดและคอนกรีตในสภาพใช้งานเพื่อให้ได้สิ่งก่อสร้างที่แข็งแรง  ตามความต้องการ  ลดปัญหาในอนาคตและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์