หนังสือ มะเร็งคอนกรีต “Alkali Silica Reaction”

ผู้แต่ง : รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์

 

รอยแตกร้าวในโครงสร้างคอนกรีต ทำให้เกิดคำถามว่า “รอยร้าวนั้น อันตรายหรือไม่  ทำให้ความแข็งแรงปลอดภัยของโครงสร้างลดลงไหม ซ่อมได้หรือไม่ และจะป้องกันปัญหานั้นอย่างไร” 


หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการแตกร้าวและการเสื่อมสภาพของคอนกรีต จากปฏิกิริยาระหว่างด่างกับมวลรวม ที่เรียกว่า Alkali Silica Reaction หรือ ASR เป็นหลัก เนื่องจากมีรายงานการตรวจพบในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2552 และมีงานวิจัยแหล่งหินอุตสาหกรรมที่ใช้ในปัจจุบันต่อเนื่องบ่งว่าบางแหล่ง อาจมีแนวโน้มการเกิดปัญหาในอนาคตได้  การเกิดปัญหาและเสื่อมสภาพชนิดนี้มีผลกระทบต่อความแข็งแรง ความปลอดภัย การใช้งานและอายุของโครงสร้างคอนกรีตจากสมบัติของคอนกรีตที่เปลี่ยนไป เช่นการลดกำลังและความคงทนของโครงสร้างในระดับต่างๆกัน  


หนังสือนี้มุ่งสร้างความเข้าใจ ให้แก่วิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงปัญหา ASR โดยรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ASR ในลักษณะ "เป็น อยู่ คือ" โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจากงานวิจัยในประเทศที่มีมากขึ้น ร่วมกับข้อมูล และกรณีศึกษาจากต่างประเทศ โดยปรับให้ทันสมัย มีภาพประกอบมากขึ้น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่อาจนำมาปรับใช้ในการกำหนดแนวทางการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งหวังให้ความเข้าใจเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการได้โครงสร้างที่สามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบอย่างปลอดภัยและคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์