งาน"ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา" ประจำปี 2553 ของนิสิตใหม่ภาีควิชาิวิศวกรรมโยธา
       จัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 พ.ค.53 ณ ศูนย์เรียนรวม 1 (ศร.1) ถนนชูชาติ กำภู คณะิวิศวกรรมศาสตร์ เปิดงานโดย รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา จากนั้นแนะนำภาควิชาโดย อ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ เลขานุการภาควิชาิฯ
โครงการวิศวกรยุคใหม่ ปีการศึกษา 2553 (วันที่ 27 พ.ค.53)
       วันที่ 2 ของการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา บรรยายเรื่อง"เรียนและทำงานอย่างวิศวกรมืออาชีพ ได้อย่างไร?" โดย คุณอำนวย  เนตยสุภา  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท Cando Construction  จำกัด และการศึกษาดูงานการก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์,คณะบริหารธุรกิจโดย วิศวกร บริษัท Cando Construction จำกัด ปิดท้ายที่อาคารบุญสม  สุวชิรัตน์ โดยวิศวกร บริษัท พงษ์สิทธ์เข็มเจาะ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีักับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ทุกท่าน
    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร  แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2552  ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2553 โดยก่อนเข้ารับพระราชทานฯ หัวหน้าภาคฯได้แสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ณ สวนโย
โครงการอบรมด้านโยธาท้องถิ่น รุ่้นที่ 3 /2553
       ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมหลักสูตรแนวทางป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงานโยธาด้านถนนและสะพานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในงานดังกล่าวได้เข้าอบรม ทั้งนี้ ทางภาควิชาิฯ ได้จัดทำซีดีสรุปงานส่งให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน
       ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดการศึกษาอบรมและดูงานต่างประเทศ หลักสูตรโครงการอบรม อบต.เรื่อง แนวทางการป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานโยธาด้านถนนและสะพานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นรุ่นสุดท้าย (รุ่นที่ 5) ด่วน !!!!
ดาวน์โหลด :  เอกสารดูงานต่างประเทศ
สอบถามโทร : 0-2942-8555 ต่อ 1303, 1304
คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปศึกษาดูงานที่ Shang Hai Expo 2010
        คณะวิศวกรรมศาสตร์์ จัดกิจกรรมดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม - 8 สิงหาคม 2553 ในงาน Shang Hai Expo 2010 ในหลักสูตรโครงการอบรม อบต.เรื่อง แนวทางการป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานโยธาด้านถนนและสะพานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นิสิตภาควิศวกรรมโยธา รับทุนมูลนิธิ ดร.ชัย มุกตพันธ์ 
       เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 สิระพงษ์ สุวรรณปัญจศีล ชั้น ปีที่ 3 เข้าพิธีรับทุนรางวัลมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์ โดยมีผลการเีรียนดีเด่น (3.6) ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
บริษัท นันทวัน จำกัด มอบทุนการศึกษา
       บริษัท นันทวัน จำกัด แสดงความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำการคัดเลือกใบสมัครรับทุนการศึกษาจากนิสิตที่มีความประสงค์จะรับทุนจนสามารถคัดเลือกนิสิต ชื่อนายภัทรพงศ์ ลัลลา

พฤกษาเรียลเอสเตทมอบทุนการศึกษา
       วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 นิสิตวิศวกรรมโยธา เข้ารับทุนพฤกษา
ที่บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 คนได้แก่
1. นายชโนดม หนูแก้ว ปีที่ 4
2. นางสาวกัญญาณัฐ จิตสำราญ  ปีที่ 4
3. นายสิระพงษ์ สุวรรณปัจจศีล ปีที่ 4
4. นายณัฐวัฒน์ โพธิ์ทอง ปีที่ 3
งาน"สานสัมพันธ์ชาวโยธา"
    เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดงาน"สานสัมพันธ์ชาวโยธา" และงาน"เกษียณอายุราชการ" ของ รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง,รศ.ดร.ชวเลข วณิชเวทิน และคุณสุมิตรา น้ำนวล ซึ่งครบอายุราชการในปี 2553 ณ ห้อง 8403 อาคาร 8 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ
กิจกรรมปฐมนิเทศของโครงการ STBE
    เมื่อวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2553 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ รุ่นที่ 1 ณ บ้านทะเลดาว รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดงานโดย รศ.ดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการฯ
เพิ่มเติม : www.stbe.eng.ku.ac.th/home
เปิดค่ายวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโธยา ปี 2553
    วิศวกรรมสำรวจยกทีมออกค่ายสำรวจ ณ บ้านหนองปลาไหล นำทีมโดย รศ.ดร.ก่อโชค จันทรวรางกูร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโธยา
อ่านต่อ
All Rights 2012. WWW.CE.ENG.KU.AC.TH Screen Display 1280x1024 Support IE.8,Firefox3
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING, KASETSART UNIVERSITY
[start10.05.2554]
ประจำปี 2554 / 2553 / 2552 / 2551 / ข่าวเก่า