- คู่มือสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มคำร้อง/ตัวอย่าง

- เรื่องทั่วไป (บว.01/GS.01)
- แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษา (บว.02/GS.02, บว.02-1/GS.02-1)
- เสนอ/เปลี่ยนแปลงแผนการเรียน (บว.03/GS.03, บว.03-1/GS.03-1)
- รายงานผลการเรียนตามหลักสูตร (บว.03-2/GS.03-2)
- เสนอ/เปลี่ยนแปลงโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.04/GS.04 , บว.05/GS.05 , บว.05-1/GS.05-1)
- สอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ (บว.06/GS.06 , บว.06-1/GS.06-1)
- สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (บว.07/GS.07)
- สอบภาษาต่างประเทศ/ภาษาบาลีสำหรับนิสิต ป.เอก (บว.01/GS.01)
- ตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ (วพ.01/TH.01)
- ส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ (วพ.02/TH.02)
- การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ (วพ.04/TH.04)
- การตีพิมพ์ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (วพ.04-IS/TH.04-IS)
- การขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (วพ.05/TH.05)
- ขอหนังสือรับรอง/ใบคะแนน (บว.08/GS.08)
- ใบขอจบการศึกษา ไทย / ENG

 

 แบบฟอร์มอื่นๆ

- แบบฟอร์มใบสมัครทุนต่างๆ
- แบบฟอร์มเสนอรายชื่อประธานการสอบ
- แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
- แบบเสนอชื่อประธานการสอบและชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มก.
- ขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
- ใบรับรองวิทยานิพนธ์