หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับ พ.ศ 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

grad_cover

รายละเอียดหลักสูตร: คลิ๊กที่นี่

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความต้องการของประเทศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานวิศวกรรมโยธาสาขาต่าง ๆ เพื่อการศึกษา ออกแบบวิเคราะห์ วิจัย วางแผนและบริหารโครงการก่อสร้าง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นผลมาจากพัฒนาการในอดีตที่ขาดทิศทางที่ชัดเจน โศกนาฏกรรมและภัยพิบัติจากธรรมชาติและมนุษย์ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมไทย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจด้านวิชาการดังกล่าว ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรของประเทศ และได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมโยธาในระดับสูงสาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมสำรวจ และการบริหารการก่อสร้าง โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ผลิตมหาบัณฑิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยที่วิทยาการในด้านวิศวกรรมโยธา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การศึกษาวิจัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จึงได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรู้ให้เกิดความงอกงามทางภูมิปัญญา เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ โดยเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
2) มีความรู้ ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสังคม
3) คิดเป็น ทำเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
4) มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทำงานเป็นหมู่คณะ
__________________________________________________________________________________________________________________

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ

รายละเอียดหลักสูตร: http://www.stbe.eng.ku.ac.th/

__________________________________________________________________________________________________________________

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ

รายละเอียดหลักสูตร: http://www.pe.eng.ku.ac.th/

__________________________________________________________________________________________________________________

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รายละเอียดหลักสูตร: คลิ๊กที่นี่

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิศวกรรม และด้านเทคโนโลยีนั้น นักวิจัยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีศักยภาพในการสรรสร้างองค์ความรู้ใหม่นับเป็นส่วนสำคัญยิ่ง สถาบันการศึกษา จึงมีหน้าที่โดยตรงที่จะผลิตนักวิจัย และนักวิชาการเหล่านี้เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ นอกจากนี้ นักวิจัยที่ผลิตออกไป ควรมีความสามารถทำงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นพื้นฐานให้เกิดวัฒนธรรมของการเรียนรู้และสร้างสรรค์ในประเทศ อันจะก่อให้เกิดผลดีนานานับประการ

ความต้องการของประเทศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานวิศวกรรมโยธาสาขาต่าง ๆ เพื่อการศึกษา ออกแบบวิเคราะห์ วิจัย วางแผน และบริหารโครงการก่อสร้าง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นผลมาจากพัฒนาการในอดีตที่ขาดทิศทางที่ชัดเจน โศกนาฏกรรมและภัยพิบัติจากธรรมชาติและมนุษย์ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมไทย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจด้านวิชาการดังกล่าว ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรของประเทศ และได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมโยธาในระดับสูงสาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมขนส่ง และการบริหารการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2) เพื่อสนองตอบความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ด้านวิชาชีพวิศวกรรมโยธาในระดับสูง
3) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ขึ้นเองอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ โดยการค้นคว้าวิจัยในแขนงต่าง ๆ ของสาขาวิศวกรรมโยธา
4) เพื่อศึกษาถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ ด้านวิศวกรรมโยธา ให้เหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมไทย