นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้รับ รางวัลจากการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี จัดโดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559

competition_25042015

 

รางวัลเหรียญทอง (2 รางวัล)   

competition_25042015

- ผลงานเรื่อง      การวิเคราะห์ความมั่นคงของอุโบสถของวัดร่องขุ่นต่อการเกิด Liquefaction จากแผ่นดินไหว
น.ส.กัญญารัตน์     นันทวิสิทธิ์
นาย ธัญญ์              วงศ์ตระกูล

competition_25042015

- ผลงานเรื่อง      นวัตกรรมเครื่องนับจำนวนครั้งการตอกเพื่อประเมินกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม
นาย ณัฐกร            พีรสุขประเสริฐ
นาย พนุสรณ์         ก่อบุตร

 

___________________________________________________________________________________________________

รางวัลเหรียญเงิน (1 รางวัล)

competition_25042015

- ผลงานเรื่อง   การพัฒนากำแพงกันดิน TOR Block เพื่อป้องกันดินถล่มและแผ่นดินไหว
นาย วิทวัส          ศรีเรือง
นาย ฐปกรณ์      ผลมานะ
นาย ยุทธพล      จิรัฐติกร