เจ้าหน้าที่ธุรการ

สาคร ศรีกาฬสินธุ์
หัวหน้างานธุรการ
fengsak@ku.ac.th
เบอร์ต่อ 1302

สุนทรี พวงภู่
ผู้ช่วยหัวหน้าธุรการ
fengstpp@ku.ac.th
เบอร์ต่อ 1304

ณรงศักดิ์ ดิกขุนทด
งานโสตทัศนศึกษา
fengnsd@ku.ac.th
เบอร์ต่อ 1303/1314

สิรินัดดา บุญเป็ง
ประสานงานระดับปริญญาตรี
fengsdb@ku.ac.th
เบอร์ต่อ 1395

พลอยเครือ เเจ่มวิถีเลิศ
ประสานงานระดับบัณฑิต
fengpkj@ku.ac.th
เบอร์ต่อ 1342

อารียา คงวัฒนา
งานอาคารสถานที่
Email
เบอร์ต่อ 1314

เจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ

จรัสศรี คุ้มด้วง
งานโครงการพิเศษ PE
jarutsri.k@gmail.com
เบอร์ต่อ 1358

วรัทยา พุ่มพวง
งานโครงการพิเศษ PE
fengpnp@ku.ac.th
เบอร์ต่อ 1358

แสนรัก สู้ทุกทิศ
งานโครงการพิเศษ PE
sanrak555@hotmail.com
เบอร์ต่อ 1363

พิชาภรณ์ ยอดล้ำ
งานโครงการพิเศษ STBE
katii_ku70@hotmail.com
เบอร์ต่อ 1369

ยุคนธร เกตุดำ
งานโครงการพิเศษ STBE
fengytk@ku.ac.th
เบอร์ต่อ 1369

เจ้าหน้าที่โครงการทดสอบวัสดุ

ใจทิพย์ ดีศรีสุข
โครงการทดสอบวัสดุ
เบอร์ต่อ 1353

โยธการณ์ ทองชั่ง
โครงการทดสอบวัสดุ
เบอร์ต่อ 1353

นางสาวบุญทริกา อุดมแก้ว
โครงการทดสอบวัสดุ
เบอร์ต่อ 1353

ภัทรพล สถิตย์
โครงการทดสอบวัสดุ
เบอร์ต่อ 1353

 

ภาณุพงศ์ ศรีนวล
โครงการทดสอบวัสดุ
เบอร์ต่อ 1353

อิทธิเดช สถิตย์
โครงการทดสอบวัสดุ
เบอร์ต่อ 1353

ครูและช่างเทคนิค

ชาญณรงค์ ไวยพจน์
fengcrw@ku.ac.th
เบอร์ต่อ 1348

ธีระพล อ่อนละมูล
fengtpo@ku.ac.th
เบอร์ต่อ 1353

มนตรี ฝ่ายอุประ
fengmtf@ku.ac.th
เบอร์ต่อ 1346

ไพบูลย์ อยู่ชา
fengpby@ku.ac.th
เบอร์ต่อ 1349

เฉลิมชัย ตระกูลผุดผ่อง
fengcha@ku.ac.th
เบอร์ต่อ 1348

เพทาย ทีวะเวช
Email
เบอร์ต่อ 1348

เจนพล พลังธนสุกิจ
fengjpp@ku.ac.th
เบอร์ต่อ 1349

นรินทร์ หรรษชัยนันท์
Email
เบอร์ต่อ 1348