competition_25042015

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล ได้รับอิสริยาภรณ์ ตระกูล PalmesAcadémiques ชั้น Officierจากสถานทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ในฐานะผู้บริหารในสถาบันการศึกษาที่ร่วมสนับสนุนโครงการ Leader ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยในส่วนของประเทศไทยคือพื้นที่ในเขตจังหวัดสกลนคร

 

competition_25042015

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข ได้รับรางวัลตำราดี ในการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ปีการศึกษา 2558 จากผลงานตำราเรื่อง “กลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์ (Rock Mechanics and Tunneling)”

 

competition_25042015

รศ. ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ ได้รับรางวัลตำราชมเชย ในการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ปีการศึกษา 2558 จากผลงานตำราเรื่อง “นายช่าง (ตัวจริง) กับโรงแรมผีสิง”

 

competition_25042015

ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี ได้รับรางวัลการประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่นประจำปี 2558 ในกลุ่มโครงการพัฒนาวิชาการที่มีวงเงินว่าจ้างมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป จากโครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง“งานจ้างสำรวจพิกัดตำแหน่งประตูระบายอากาศ Air Release Valve (AV) จุด Test Post วัดระบบป้องกันการผุกร่อน Cathodic Protection (CP) ประตูน้ำในระบบ DMA และตำแหน่งหัวดับเพลิง”

 

competition_25042015

รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ได้รับรางวัลการประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่นประจำปี 2558 ในกลุ่มโครงการพัฒนาวิชาการที่มีวงเงินว่าจ้าง 1 ล้าน ถึง 5 ล้านบาท จากโครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง“สำรวจและออกแบบสถานีตรวจสอบน้ำหนักชายแดน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

 

competition_25042015

นางสาวพลอยเครือ แจ่มวิถีเลิศ ได้รับรางวัล STAR SERVICE AWARD จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559