ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษต���ศาสตร์

 

วิศวกรรมโยธาเป็นศาสตร์แห่งวิศวกรรมที่เกิดขึ้นแรกสุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ และถือได้ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนา เป็นรากฐานแห่งอนาคต เนื่องจากเป็นศาสตร์แห่งการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้านอื่นๆ ของประเทศต่อไป ดั���นั้นจึงทำให้วิศวกรโยธาเป็นที่ต้องการในทุกยุคทุกสมัยมาอย่างต่อเนื่อง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศา���ต���์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศในการผลิตวิศวกรโยธาทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก มาอย่างต่อเนื่อง คะแนนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่นกลาง ในสาขาวิศวกรรมโยธาของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศมาโดยตลอด

พันธกิจหลักของภาควิชาฯ คือต้องการเป็นสถาบันชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียนในการสร้างวิศว���รโยธาที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศและภูมิภาค ด้วยการเรียนการสอนและการวิจัยของภาควิชาฯ ที่มีคุณภาพสูง และเป็นแหล่งผลิตความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมโยธาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีทีผ่านมา ภาควิชาฯ ได้ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถออกไปรับใช้���ังคมอย่างมากมาย และศิษย์เก่าเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่บทบาทสำคัญอย่างมาก���ยู่ในองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และภาควิชาฯ ก็มีความมุ่งมั่นต่อไปในการในการพัฒน���ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การวิจัย และการคิดค้นแ���ะพัฒนาความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อผลิตวิศวกรโยธาที่มีคุณภาพให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์